Grondslagen van TGI

Een open systeem met fundamentele waarden

TGI gaat uit van een mensbeeld waarin respect voor al wat leeft en groeit centraal staat. Een belangrijk inzicht hierbij is dat wij als mensen autonoom zijn én tegelijkertijd interdependent. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn hoe meer verantwoordelijkheid we kunnen nemen voor onszelf en de ander.

TGI nodigt ons uit om onze "vrije ruimte" te onderzoeken en creatief te benutten. De centrale doelstelling is: het ontwikkelen van een vorm van zelfsturing (door Ruth Cohn zelf verwoord als: Be your own chairperson!) in het volle besef van onze verbondenheid met anderen en met de wereld om ons heen.

Het basismodel

Overal waar mensen samen werken en leren, ontstaat er een dynamisch spanningsveld tussen vier factoren. Meerdere "IK"-ken samen vormen steeds een "WIJ" in relatie tot een bepaalde opgave of "TAAK". Deze drie verhouden zich op hun beurt tot de omgeving of de GLOBE. Samen vormen deze vier factoren de onderlinge componenten van een interactiesysteem. Dit eenvoudige basismodel kan gebruikt worden om allerlei processen waar te nemen en te beïnvloeden in gezinnen, teams, organisaties, leergroepen,... maar ook in vergaderingen of projectgroepen.

De sfeer in een organisatie, het tijdsklimaat, de uitdaging waar wij hier en nu voor staan, mijn gemoedsgesteltenis, onze manier van omgaan met elkaar, het lokaal waarin wij ons bevinden, wat wij met elkaar te doen hebben, mijn geschiedenis, waarover wij spreken en waarover wij zwijgen, ... dit alles heeft invloed en is in meerdere of mindere mate voor- of achtergrond voor het werk wat moet gedaan worden. Als deze aspecten zijn fundamenteel en onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds.

In het dynamische spanningsveld tussen deze vier componenten ontstaat betekenisgeving en interactie: de thema’s waarover het gaat, worden soms impliciet of expliciet aan de orde gesteld of juist verzwegen (denk hierbij aan taboes, spanningsvolle onderwerpen, blinde vlekken, ...). TGI helpt om vanuit deze thema’s kleine maar betekenisvolle stappen verder te zetten.

Van waar-nemen naar interveniëren vanuit thema’s

TGI leert ons om het spanningsveld IK-WIJ-HET-GLOBE creatief te benutten en zodoende levendige leer- en samenwerkingsprocessen op gang te brengen. De "dynamische balans" tussen de vier componenten wordt methodisch bewerkstelligd door het zorgvuldig formuleren en inleiden van thema’s die mensen aanspreken zowel op een cognitief als een emotioneel niveau. Deze manier van werken maakt telkens weer energie vrij en zorgt er voor dat mensen het (thema) met zichzelf en met elkaar durven "aangaan". Dit geeft ruimte aan ontwikkeling.


Getuigenissen deelnemers:

‘TGI leert mij om tegendelen te verbinden en bijvoorbeeld aandacht te hebben voor zowel het "hier en nu" als het "daar en dan".
‘TGI laat toe om op meerdere niveaus samen te leren, in verbinding met elkaar en ook ieder op zich’.
‘Ik ervaar TGI als een methode die helpt om zoekend te leren, die recht doet aan complexiteit en samenhang. TGI helpt mij om deze complexiteit te bevatten en daarin juist ook mezelf te blijven.’ (citaat van een deelnemer)


TGI als methode om te interveniëren in leer- en samenwerkingsprocessen (voor trainers, docenten, coaches, supervisors, organisatie-adviseurs, ...)

TGI als leiderschapsmodel (voor leidinggevenden uit zowel de profit als de non-profit sector)