Maatwerk

Teamcoaching

Teamcoaching is niet te verwarren met teambuilding waarbij het accent vaak eenzijdig komt te liggen op de verbetering van de sfeer en de onderlinge relaties binnen het team (in TGI-termen is dit het WIJ-aspect).

Teamcoaching verwijst naar een begeleidingstraject waarbij systematisch wordt gewerkt aan het persoonlijk leiderschap van de teamleden, de kwaliteit van de onderlinge interacties en verhoudingen en de resultaatgerichtheid van het team.
Het uiteindelijk doel heeft ook altijd te maken met een versterking van het zelfsturend vermogen van het team in relatie tot de eigen organisatorische en maatschappelijke context.

Bij de teamcoaching gaan we met het team expliciet op zoek naar de gezamenlijke visie en het teampurpose: waartoe zijn we er? Wat dragen wij als team specifiek bij voor onze cliënt, onze organisatie, voor de context? Wat maakt ons tot een uniek en excellent team?


Enkele voorbeelden:
  • Departement Bestuur en Kanselarij: teamcoaching
  • Samenlevingsopbouw Brussel: teambegeleiding
  • AZ Sint Lucas: Visie-en teamontwikkeling Geriatrie
  • LUNA Abortuscentra: Visieontwikkeling


Organisatie-ontwikkeling

Het TGI-kompas leent zich uitstekend voor een systematische doorlichting van organisaties. De aanleiding kan een vraag zijn die verband houdt met vraagstukken rond samenwerking; interne en externe communicatie, klantgerichtheid, het stroomlijnen en opzetten van vormingsinspanningen,…

Op basis van interviews en participerende observaties worden de vier TGI-componenten in kaart gebracht in hun onderlinge samenhang: persoonlijk leiderschap en zelfsturing, samenwerkingsgerichtheid, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. Een dergelijke ‘TGI-audit’ werkt in zekere zin als een spiegel voor de organisatie en geeft aanleiding tot het identificeren van wervende en activerende ontwikkelthema’s en bijpassende interventies. In relatie tot de initiële vraag werken deze thema’s als een hefboom voor een gewenste verandering.

De opleiders van de school for TGI zijn tevens licentiehouders van de dynamic balanced leadership scorecard (DBLS) die werd ontwikkeld door Ivo Callens van het Centre for Generative Leadership. De DBLS is een HRD-instrument dat de vier aandachtsgebieden (IK, WIJ, HET, GLOBE) in kaart brengt in hun systemische samenhang en dit koppelt aan de bijbehorende leiderschapscompetenties.


Enkele voorbeelden:
  • VDAB team spoor 21: teamontwikkelingsplan
  • Management team Artevelde Hogeschool: ontwikkelings- en ondersteuningstraject
  • CLB Waas en Dender: beleidsdag


Intervisie-begeleiding

Intervisie met TGI geeft een duidelijke meerwaarde aan het collegiaal bespreken van een probleemsituatie. TGI-intervisie verkent bewust de werking van de vier componenten van het model op het probleem: de verschillende individuen die betrokken zijn, de verschillende groepen (families, teams, leef- en klasgroepen …) die via deze individuen betrokken zijn, de spanningselementen in deze inhoudelijke uitdaging, en de belangrijke werkzame factoren uit de situationele en maatschappelijke context.

Vaak is het zo dat er thema’s zijn die spelen in de ingebrachte probleemsituatie die zich ook manifesteren in het ‘hier en nu’ van de intervisiegroep. Als men hier als begeleider alert voor is en dit ook thematisch weet te benutten dan wordt het leren in een intervisiegroep sterk verdiept.

TGI opleiders van de School voor TGIvzw leiden teams en intervisiegroepen op om deze intervisie zelf te leren aanpakken vanuit TGI.