Algemene voorwaarden

Algemeen

Onverminderd het bestaan van eventuele bijzondere voorwaarden die zouden zijn opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere offerte of overeenkomst tussen de School voor TGI en de klant. Ingeval van tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. De rechtsverhouding tussen partijen wordt geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden.

Inschrijving voor een programma

Inschrijven voor een opleiding of aanbieding van de School voor TGI gebeurt altijd door het invullen van een inschrijvingsformulier én betaling van de daarop vermelde inschrijvingsprijs. De School voor TGI behoudt zich het recht voor om – zonder enige vorm van annulatievergoeding – bij onvoldoende inschrijvingen een programma te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.
Inschrijven voor een programma op maat, een coaching of begeleiding in house, of enige dienstverlening in de vorm van maatwerk gebeurt altijd door ondertekening van een overeenkomst door de gemandateerde van de klant en de School voor TGI. In deze overeenkomst staan alle afspraken over de diensten die de School zal leveren, data en bijhorende prijzen, en de contact- en facturatiegegevens van de klant.

Annulatie van een inschrijving door een deelnemer

Annulatie dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar inschrijvingen@schoolvoortgi.be. De klant kan de inschrijving kosteloos annuleren tot 8 weken voor de aanvangsdatum van de opleiding.
Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt enkel het voorschot door de School in rekening gebracht.
Tot 2 weken voor aanvang kan de klant annuleren mits betaling van 50% van het gehele bedrag, na die datum wordt het gehele bedrag aangerekend. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon waarvan de gegevens worden doorgegeven aan de School voor TGI én na goedkeuring door de betrokken opleider van de School.

Betaling

Alle vermelde prijzen op de website of elke ander medium zijn exclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald dient de factuur te worden betaald uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van verzending ervan. Een factuur voor een open opleiding dient in elk geval betaald te zijn voor de start van de opleiding.
De facturen moeten betaald worden op de bankrekening van de School voor TGI bij Triodos Bank België met IBAN nummer BE05 5230 8039 3675 . Indien de klant niet akkoord gaat met de factuur dient hij/zij deze binnen de 15 kalenderdagen schriftelijk te protesteren.
Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd.

Copyright en intellectuele eigendom

De klant erkent dat alle informatie die het voorwerp uitmaakt van of vatbaar is voor intellectueel eigendomsrechterlijke bescherming, zoals onder meer alle teksten, afbeeldingen, schema’s, scripts, logo’s, merken, beeld- en filmmateriaal, software of databanken die de School voor TGI aan de klant zou ter beschikking stellen in het kader van deelname aan of inschrijving voor een activiteit of dienst, uitsluitend eigendom is van de School voor TGI vzw of waarvoor de School een exclusief gebruiksrecht heeft. Alle rechten hierop zijn wereldwijd voorbehouden.
Het kwaliteitskeurmerk TGI (themagecentreerde Interactie) kan door het bestuursorgaan van de School voor TGI vzw – in samenspraak met de groep van internationaal erkende TGI opleiders waarmee de School een dienstenovereenkomst heeft – toegekend worden aan stageair-opleiders die minstens de basiscertificaatsopleiding én de diplomaroute – zoals vastgelegd in de regels van RCI-internationaal – met gunstig gevolg hebben doorlopen en volbracht.

Klachtenprocedure

Formele klachten betreffende een beslissing die tijdens een opleiding is genomen dienen gericht te worden aan de betrokken opleider én de inrichtende instantie, De School voor TGI vzw. RCI international (het Ruth Cohn Instituut) erkent de opleidingen van de School voor TGI vzw.
Om onafhankelijke beroepsmogelijkheid en kwaliteitstoetsing mogelijk te maken kan de klant zich wenden tot dit instituut. De opleidingscommissie van het Ruth Cohn Instituut zal de klacht in behandeling nemen. Contactpersoon van deze commissie is Marc Verschueren ( "marclm.verschueren@skynet.be ).
In alle gevallen ontvangt de klant binnen de 14 dagen een eerste reactie op de klacht, en informatie over de verdere procedure in de verwerking van de klacht. De klacht wordt door het instituut vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Alle gegevens die door klanten tijdens opleidingen en cursussen worden toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zie daarvoor ook de privacyverklaring van de School voor TGI vzw.

Varia

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen de School voor TGI en de klant worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van de School voor TGI.
Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.

Bron : School voor TGI vzw