TGI als methode

Als methodiek om met (management) teams en groepen te werken ligt de nadruk op het opnieuw op gang brengen van de dialoog. Themagecentreerde Interactie bevordert levendige en creatieve interactieprocessen. Aan de trainer, coach, supervisor, docent,… geeft het een bruikbaar kader en methodische principes om zinvolle leerprocessen te ontwerpen en te ondersteunen, waarbij zowel het hoofd, het hart als de handen worden aangesproken. Ruth Cohn spreekt hier van "levend leren".

De TGI-methodiek leert aan begeleiders van leer- en ontwikkelprocessen:

  • Processen in zichzelf, in hun team, organisatie, en tussen mensen onderling diepgaand waar te nemen. Hun waarneming en intuïtie worden aangescherpt om deze processen te duiden én met meer resultaat te leren hanteren.
  • Om de impliciet of expliciet levende thema’s te vinden en deze dusdanig te formuleren en in te leiden dat ze voortgang creëren in het leer- en ontwikkelingsproces. Het gaat er dus om deze thema’s te gebruiken om wat onder de oppervlakte zit, zichtbaar te maken, om wat vast zit weer te doen stromen, om waar niet meer gecommuniceerd wordt, met verantwoordelijkheid in interactie te gaan.
  • Zich de grondhouding eigen te maken van het "participerend leiderschap". Deze grondhouding correspondeert rechtstreeks met het vermogen van de (bege) leider om "het eigen leiderschap" (zelfsturing) te bevorderen van deelnemers enerzijds en anderzijds de nodige sturing te geven in de richting van de visie en missie van het bedrijf of de organisatie.
  • Om dynamisch te balanceren en hierbij gelijkmatig aandacht te besteden aan persoonsgerichte en taakgerichte aspecten en deze ook met elkaar te verbinden.
  • Om te interveniëren in leer- en veranderingsprocessen op basis van een consistent kader.

Het werken aan thema’s wordt ondersteund met een scala aan werkvormen zoals kringgesprekken, rollenspelen, creatieve werkvormen, ...

Werken met TGI is gemakkelijk te combineren met inzichten en oefeningen uit andere methodieken, zoals voice dialogue, Gestalt, NLP, lichaamswerk, psychodrama, opstellingenwerk, …De TGI opleiding heeft mijn inzicht versterkt dat leidinggeven vertrekt vanuit mezelf, meer nog: mag vertrekken vanuit mezelf, mijn kijk op mezelf en de groep, en wat we op dit moment nodig hebben om een stapje verder te zetten. Het is een manier van respectvol omgaan met jezelf en de ander, in functie van de taak en de groep.
Lut Daniels, verantwoordelijke LUNA abortuscentrum Gent